Praktijk voor kunstzinnige therapie
De lindeboom

Praktijkinformatie

Tarieven:

Een oriënterend gesprek:gratis
Een intakegesprek:€ 25,-*
Evaluatie buiten de sessie:€ 25,-*
Individuele therapie:€ 60,00* in eigen praktijk
€ 80,00 buiten eigen praktijk
Groepstherapie:afhankelijk van de grootte van de groep
Inloopochtend:Een vrijwillige bijdrage van € 5,- wordt op prijs gesteld.
*Een behandeling met Kunstzinnige therapie door een geregistreerde therapeut is vrijgesteld van BTW.

Behandeling:
Individueel:
een sessie duurt 60-75 minuten.
Groepen:bijeenkomst duurt 2,5 uur.
Frequentie:in principe eenmaal per week op een vaste tijd.
Traject:over het algemeen tussen de 12 en 15 sessies.

Oriëntatie gesprek: U bent altijd welkom in de praktijk voor een kennismaking.
Zoals boven vermeld, zijn hieraan geen kosten verbonden.
Intakegesprek:Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag zo helder mogelijk bepaald.
Voor de beeldvorming wordt vaak een eerste schildering of tekening gemaakt.
Evaluatiegesprek: Tijdens een traject vindt er minimaal één tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie plaats.

Vergoedingen:
De therapie wordt door verschillende verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk op de site van de beroepsvereniging voor kunstzinnige therapie: www.kunstzinnigetherapie.nl

Betalingsvoorwaarden:
Steeds in de eerste week van de maand ontvangt u een factuur over de voorgaande maand met het verzoek om deze binnen 4 weken te voldoen, tenzij anders is overeenkomen.

Afzeggingen:
Afzeggen van een afspraak kan per telefoon of mail, echter wel minimaal 24 uur van te voren. Zonder geldige reden wordt € 25,- in rekening gebracht.

Geheimhouding:
De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met uw schriftelijke toestemming kan de therapeut gegevens verstrekken aan derden. De therapeut heeft geen toestemming van u nodig voor het (anoniem) bespreken van een casus tijdens supervisie, intervisie of voor overleg met een collega. Deze collegae hebben overigens ook geheimhoudingsplicht.

Uw dossier:
De therapeut bewaart uw gegevens in een dossier, op zodanige wijze dat geheimhouding van de inhoud en de privacy is gewaarborgd. U heeft het recht om uw dossier in te zien. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door derden, die met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage van de persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut. U mag bij het inzien wel iets toevoegen, maar niets uit het dossier halen.

Klachten
Bent u niet tevreden over de behandeling of heeft u een klacht? Laat het mij weten!

Daarnaast kunt u als wij er niet uitkomen verschillende wegen bewandelen om uw klacht kenbaar te maken. Per 1 januari 2016 is de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht.Vraag naar de folder van de klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg. Of kijk op de website van de NVKToag: www.kunstzinnigetherapie.nl

 De Lindeboom heeft gekozen voor een collectievve klachtenregeling met klachten functionaris en geschillencommissie van de beroepsvereniging NVKT.

naar boven © Praktijk voor kunstzinnige therapie DE LINDEBOOM, Langbroek.